Allergiaohjelmaa väestöviestinnän keinoin

Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018 on väestölle, potilaille ja potilasjärjestöille, terveydenhuollon henkilöstölle, viranomaisille ja lainsäätäjille tarkoitettu koulutus- ja valistusohjelma, jonka tavoitteena on vähentää allergioiden yksilöllistä ja yhteiskunnallista taakkaa. Oireet hoidetaan edelleen tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, mutta suomalaisten sietokykyä parantamalla tähdätään aidosti allergian ennaltaehkäisyyn.

Käytännössä Allergiaohjelmaa on viety eteenpäin kahdella kärjellä. Terveydenhuollon ammattihenkilöstölle suunnatusta koulutuksesta on vastannut alusta lähtien Filha ry professori, lasten allergologi Erkka Valovirran ja projektivastaava, erikoissairaanhoitaja Erja Tommilan johdolla. Reilussa 230 alueellisessa tai paikallisessa tilaisuudessa on ollut mukana lääkäreitä, hoitajia, apteekkien henkilöstöä ja muita terveyden parissa työskenteleviä yli 14000. Koulutukset jatkuvat Sosiaali- ja Terveysministeriön sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen rahoituksen turvin ainakin vuoteen 2016.

Toinen valistuskanava on suunnattu suoraan väestölle. Maaliskuussa 2011 alkaneesta viestintähankkeesta vastaavat Allergia- ja Astmaliitto ry, Hengitysliitto ry ja Iholiitto ry sekä näiden paikallisyhdistykset. Väestöviestintää tehdään Raha-automaattiyhdistyksen tuella todennäköisesti ainakin vuoden 2015 loppuun.

Väestöviestinnässä keskeisiä kohderyhmiä ovat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä, joiden kautta uudet allergiaviestit saadaan tehokkaimmin eteenpäin. Luontosuhteen vahvistamisella on rohkaisussa ja kannustamisessa keskeinen asema, mutta väestöviestinnällä tuetaan myös omahoitovalmiuksien lisäämistä ja omahoitoon sitoutumista. Näin terveydenhuollon voimavaroja voidaan suunnata tehokkaammin vaikeiden allergioiden hoitoon ja pahenemisvaiheiden hallintaan.

 

 

Allergiapöhinää verkkoon

Väestöviestinnän päätiedotuskanava on verkkosivusto www.allergiaterveys.fi: tuoreita allergiauutisia, kuukauden kysymys, Allergiaohjelman pääviestit videoituna erilliseen YouTube-galleriaan, monenlaista printtimateriaalia ladattavaksi ja vertaistueksi tarinoita allergiaa sairastavien tai niiden parissa työskentelevien täysipainoisesta ja allergiaterveestä elämästä. Sivuston luetuimpia osia on ollut ”Kysy allergiasta”. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee puolestaan tapahtumakalenteri, josta löytyy allergiaa käsitteleviä tapahtumia ympäri maan.

Vuodenvaihteeseen (2013/2014) mennessä sivustolla on käynyt noin 43 000 ihmistä. Avattuja sivuja on kertynyt yli 181 000 ja keskimääräinen käynti on kestänyt hieman reilu kaksi minuuttia, mikä on verkkosivulle kelpo tulos. Noin 15 % kävijöistä on palannut sivuille uudestaan. Kävijäliikenteestä melkein joka kolmas on tullut suoraan verkkosivuille, hieman useampi muilla sivuilla olevien linkkien kautta ja viimeinen kolmannes hakukoneiden kautta.

Uusille verkkosivuille ei synny kävijäliikennettä tyhjästä. Sivustoa on markkinoitu sähköisen median kampanjoin, joista merkittävin on ollut kahden viikon valtakunnallinen radiokampanja syksyllä 2011. Vuokko Hovatan, Petteri Summasen ja Pertti Koivulan äänin tuotettiin kolme tietoiskua lievistä allergioista, yksi vakavista allergioista ja yksi tupakasta Radiomedian 10 valtakunnalliselle (mm. Iskelmä, Nova, NRJ, Voice) ja 40 paikalliselle kanavalle. Finnpanel Oy:n toteuttaman kansallisen radiotutkimuksen perusteella 2 500 mainoksen kampanja tavoitti noin 85 % suomalaisista lapsiperheistä. Bruttokontakteja oli kaikkiaan 1,78 miljoonaa. Kampanja näkyi välittömästi hankkeen verkkosivuilla, joiden kävijämäärä yhdeksänkertaistui. Kampanjan jälkeen TNS Gallup Oy:n tekemässä huomioarvotutkimuksessa 27 % vastaajista oli kuullut ainakin yhden mainoksen (yhteiskunnallisen mainonnan keskiarvo 36 %). Tietoiskuja pidettiin informatiivisina, selkeinä ja ne herättivät miettimään allergioita.

Yksinomaan verkossa on toteutettu kuusi tiedotuskampanjaa. Marras-joulukuussa 2011 mainosbannerit näkyivät Ilta-Sanomien verkkolehdessä (www.Iltasanomat.fi) ensin kaikille kävijöille; yhteensä 2,2 miljoonaa näyttökertaa tavoitti hieman yli 980 000 kävijää. Sitä seurasi kohdennetumpi kampanja Hyvä Olo -osiossa hieman yli 200 000 näytöllä. Toukokuussa 2012 reilun kahden viikon kampanja Helistin.fi-palvelussa tuotti paraatipaikan bannereille 82 000 näyttökerralla klikkauksia 0,92 % (mainostajien keskiarvo 0,7 %). Interstitiaalia klikattiin 78 000 näytöllä peräti 3,8 %. Kaikkiaan allergiabannerit tavoittivat kampanjan aikana noin 67 500 ihmistä.

Heinäkuusta 2012 maaliskuun loppuun 2013 Allergiaterveys.fi-sivut olivat mukana terve.fi-sivuston Lääkärikirja-pääosiossa, jossa jakelukumppanuus takaa laajemman kävijäohjauksen ja näkyvyyden. Kampanjan aikana sivunäyttöjä kertyi lähes 20 000. Heti perään kahden kuukauden klikkikampanja Verkossa Median sivustoilla toi Allergiaterveyden bannereille kaikkiaan 14,2 miljoonaa näyttöä ja tuloksena oli 8 433 klikkiä (klikkiprosentti 0,060 %). Kävijämäärien perusteella kampanja onnistui hyvin ja tuotti runsaasti liikennettä hankkeen verkkosivuille. Toistaiseksi viimeisin bannerikampanja ajettiin elokuussa 2013 Vau.fi-sivustolla, jonka kohderyhmänä olivat lapsiperheet ja raskaana olevat naiset. Bannereille kertyi noin 880 000 näyttöä ja kampanja tavoitti 97 884 eri kävijää eli erinomaisesti pienten lasten vanhempia ja raskaana olevia.

Hankkeen mainosbannereita on hyödynnetty myös muilla verkkosivuilla, esimerkiksi MSD:n Parempaa Elämää -potilassivustolla sekä Suomi24-verkkoyhteisössä.

Keskustelut siellä missä ihmiset ovat

Väestöviestinnän verkkosivuilla ei ole omaa keskustelupalstaa, vaan resurssit on kohdennettu vakiintuneemmille palstoille. Sosiaalisen median yhteistyökumppaneista merkittävin on maamme viidenneksi haetuin verkkosivu Suomi24, joka tavoittaa viikoittain jopa 1,4 miljoonaa suomalaista. Varsinkin Suomi24:n asiantuntijapalstat tarjoavat tehokkaan foorumin aihepiiristä kiinnostuneiden käyttäjien kanssa, ja ihmisiä voidaan ohjata etsimään oikeaa tietoa allergioiden uusista hoitomahdollisuuksista.

Suomi24-palvelun terveyskategoriassa oli tammikuusta 2012 kesäkuuhun 2013 ”Kysy allergioista” –asiantuntijapalsta, jonka luotseina toimivat ja ihmisten kysymyksiin vastasivat professori Matti Hannuksela ja erikoislääkäri Teija Dunder. Alkuvaiheissa kysymyspalstaa markkinoitiin kahdella miljoonalla panorama-mainosnäytöllä Suomi24:ssa ja lisäksi palstanostoilla keskusteluiden etusivulla. Kävijäliikennettä tilastoitiin jättibannerilla, joka oli allergiapalstalla aina näkyvissä. Sen perusteella sivuilla kävi kampanjan aikana noin 30 000 ihmistä, jotka avasivat yli 85 000 sivua. Viestejä kirjoitettiin yhteensä 1 500 ja asiantuntijat vastasivat lähes 600 viestillä. Palvelu on päättynyt, mutta lähes 500 keskusteluketjua ovat edelleen haettavissa ja luettavissa osoitteessa http://keskustelu.suomi24.fi/debate/6097.

Kävijätutkimuksen perusteella Suomi24-allergiapalstalla käyneet olivat enimmäkseen naisia (84 %), yli 50-vuotiaita (52 %) ja oman ilmoituksensa mukaisesti vaikeaa tai keskivaikeaa allergiaa sairastavia (58 %). Kävijät tulivat ensisijaisesti etsimään vastauksia itseä askarruttaviin kysymyksiin ja lukemaan keskusteluja. Kaikkiaan 77 % vastaajista piti palstaa hyödyllisenä ja asiantuntijalääkärit saivat myönteiset arviot varsinkin useammin palstalla käyneiltä.

Mikä puhuttaa allergista kansaa?

Väestöviestinnän omille sivuille on kertynyt vajaassa kolmessa vuodessa yli 300 kysymys-vastaus –parin arkisto. Allergiaongelmat ovat kirjavia: melkein joka kolmas kysymys on allergiasta yleisesti tai sellainen, ettei sitä voi jaotella tiettyyn kategoriaan. Muista tavallisimpia ovat eläimiin (20 %) ja ruokaan (18 %) liittyvät oireet sekä iho (12 %). Sen sijaan mm. astmaan (5 %), siedätyshoitoon (4 %) ja siitepölyihin (5 %) liittyviä kysymyksiä on ollut vähemmän.

Eläimistä koira on edelleen allergiakysyjän ykkönen. Eläimiin ja siitepölyihin liittyvien kysymysten määrät näyttäisivät kuitenkin vähentyneen ajan myötä, mutta varsinkin ruoka- ja ihokysymykset ovat nousussa.

Huhtikuusta 2013 alkaen väestöviestinnän kysymyspalstalle on ohjattu ihmisiä myös verkossa ilmestyvän Potilaan Lääkärilehden kautta.

Naamakirjassa tietysti!

Väestöviestinnän omat FB-sivut www.facebook.com/Allergiaterveys avattiin helmikuussa 2013. Sivuja päivitetään 2-3 kertaa viikossa ja niitä on markkinoitu kahdella erillisellä verkkokampanjalla. Ensimmäinen oli Facebookin sisäinen mainoskampanja kesällä ja toinen kahden viikon klikkikampanja joulukuussa 2013. Kävijäohjaukseen suunnattu klikkikampanja ajettiin Verkossa Median laajassa verkostossa, joka tavoittaa 3,1 miljoonaa suomalaista viikossa. Allergiaterveyden bannereille kertyi noin 2,6 miljoonaa näyttöä, joiden klikkiprosentti oli 0,093 %. Kaikkiaan 2 400 kävijää suuntasi hankkeen facebook-sivulle. Kahden kampanjan myötä Allergiaterveys-sivustolle tuli 200 uutta tykkääjää.

Printtimediaa tehdään myös

Väestöviestintä on tuottanut noin 70 lehti- tai verkkoartikkelia. Ohjelman pääviestien juurruttamiseksi painopiste on ollut järjestölehdissä (Allergia & Astma, Hengitys, Ihonaika), järjestö- ja jäsentiedotteissa sekä järjestöjen verkkosivuilla. Kaikkiaan kolmessa järjestössä on yhteensä noin 63 000 jäsentä perheineen.