Pääkohteena muurahaissinisiipi

Vuonna 2005 Instituutti laati Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen toimeksiannosta äärimmäisen uhanalaisen muurahaissinisiiven (Glaucopsyche arion) Taipalsaaren elinympäristöjen suojelu- ja hoitosuunnitelman. Heinä-elokuussa tehdyissä kartoituksissa käytiin läpi 28 tunnettua sinisiiven tai sen toukan ravintokasvin (kangasajuruoho) esiintymää. Pääasiassa tienvarsilla sijainneilla kohteilla nähtiin yhteensä yhdeksän muurahaissinisiipeä. Perhoshavaintojen ja elinympäristön kunnon perusteella viisi kohdetta arvioitiin erittäin arvokkaaksi, kuusi arvokkaaksi ja 14 kohteen arvo oli vähäinen. Kolme kohdetta ei enää soveltunut lajin elinympäristöksi.

Keväällä 2005 tehtiin liito-oravaselvitys Lappeenrannan Pajarilanväylän alueella. Lajin jätöksiä havaittiin kolmelta eri alueelta, joista kahdella oli todennäköinen reviirin ydinalue kartoitushetkellä. Papanoiden lukumäärä ja laatu osoittivat, että molempia oli käytetty laajasti ruokailuun tai läpikulkuun. Lisäksi alueella havaittiin todennäköinen pesäpuu.

Tiehallinto tilasi Instituutilta selvityksen isokultasiiven (Lycaena dispar) esiintymisestä valtatie 6:n piennaralueilla Imatran Korvenkannan ja Joutsenon Vesivalon liittymän välillä. Suomessa rauhoitettu laji on EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittu erityisesti suojeltu laji, joka on otettava huomioon tien leventämissuunnitelmassa. Vuonna 2005 isokultasiipiä nähtiin tien lähiympäristössä ainakin viisi yksilöä.

Instituutti kartoitti Joutsenon Hiidenmäen kedon nykytilan ja laati alueelle hoitosuosituksen Punnanlahden-Pöyhiänniemen kyläyhdistyksen pyynnöstä. Vuonna 2005 kasvillisuus oli selvästi rehevämpää kuin alueella aikaisemmin tehdyissä kartoituksissa. Kedon hoidoksi suositeltiin vuosittaista niittoa, niitetyn kasvillisuuden haravoimista ja puiden taimien poistoa.